Bemutatkozás

 

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola


Rövid történetünk

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2014-ben újra indult. A fokozatszerzésre 2015 elejétől egyéni felkészülési lehetőséget is biztosítunk, amely iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik. Doktori iskolánk bármelyik magyarországi jogi karon diplomát szerzett jelentkezőt befogad sikeres felvételi eljárást követően.


A doktori iskola célja


A doktoranduszok előtt a jog egy szűkebb szeletét érintően kettős feladat áll: egyrészt sikeresen számot kell adniuk tudásukról a komplex vizsgán, másrészt képesnek kell lenniük egy PhD értekezés elkészítésével és megvédésével bizonyítani kutatói alkalmasságukat. Doktori iskolánk közvetlen célja az, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítse a doktoranduszokat e kettős feladat sikeres teljesítésében.

Jogi doktori iskolánk arra vállalkozik, hogy az egyetemeken megszokott, a jogalkalmazói munkára felkészítő, norma centrikus képzés helyett probléma-orientált képzést folytasson. Doktori képzésünk  kérdés-feltevő, kritikus szemléletet igyekszik kialakítani Doktoranduszainkat kutatómunkára készítjük fel. Egy érték-orientációs váltás elősegítésére törekszünk. A szabályok miértjét kereső, a jogalkotói célokat a valósággal együtt szemlélő, a jogalkotói munka hozadékát a szükségletek, igények és lehetőségek fényében értékelő kutatói mentalitás kialakítása látványosan más, nehezebb feladat, mint a graduális képzésé volt. Le akarjuk rombolni az „egy helyes megoldás létezik” jellegű szemléletbe vetett hitet és helyette mást, a kritikus szemléletet kívánjuk felépíteni! A doktori iskolai képzés révén a leendő oktatóknak-kutatóknak azt szeretnénk bemutatni, hogy a jogalkotás első feladata a sok lehetséges megoldás közül az adott időben fennálló adott körülményekhez leginkább illeszkedő megoldások kiválasztása. A második lépcső a „rostán fennmaradó” megoldások előnyeinek és hátrányainak összehasonlító elemzése. Az összehasonlításra, az objektív értékelésre akarjuk felkészíteni PhD hallgatóinkat, mivel ezt készség szintjén többnyire nem sajátíthatták el korábbi egyetemi tanulmányaik alatt.  A szemlélet és irányultság megváltoztatásán túl a megfelelő technikákat is a hallgatók kezébe igyekszünk adni, módszertanilag is felkészítve őket a rájuk váró feladatok elvégzésére, arra hogy képesek legyenek az összegyűjtött adatokat, információkat helyesen elemezni.

Programjaink
A KRE JDI három képzési programot kíván indítani.

1.    Felelősség program

Ez a képzési program egy olyan jogintézményt mutat be, amellyel nagy valószínűséggel minden doktorjelölt találkozni fog egyrészt kutatásai során, másrészt a doktori szigorlaton. A felelősség olyan téma, amely a graduális jogi képzés minden jogi tárgyában jelen van, így a felelősség vizsgálata – egy speciális kérdés tekintetében – a teljes jogi képzést lefedi. A felelősség a tételes jogi tárgyak körében valamilyen követelmény megszegése miatt fennálló jogkövetkezmény. Tételes jogi tárgy körébe tartozó PhD értekezés nem kerülheti meg a felelősség témakörét. Amikor az ÁJDI egyik képzési programjának témájául a felelősséget választottuk, akkor abból indultunk ki, hogy az egyes jogágakban a felelősség nagyon eltérő feltételeinek és a még ennél is nagyobb változatosságot mutató jogági jogkövetkezményeknek az áttekintésével, a tendenciák felvázolásával valamennyi doktoranduszt az általa majdan kutatott egyetlen jogág felelősségi szabályainál sokkal általánosabb tudással vértezzük fel. A felelősség sokszínűségének megismerése, a különbségek felismerése, az egyes jogági felelősségi megoldások közötti eltérések okainak, funkciójának a megértése hozzásegíti a képzésben résztvevőt a doktori értekezés megírásához és későbbi kutató munkájához szükséges széles látókör kialakításához és annak a készségnek a kifejlesztéséhez, hogy az általa vizsgált témát több szempontból és elfogulatlanul közelítse meg.

2.    Etika program

A második képzési programunk a jogi oktatás értelmiség-képző vonulatára épít, azt igyekszik – egy speciális területen – bővíteni. Az etika program keretében a jog erkölcsi gyökereit próbáljuk feltárni történeti megközelítésben, valamint a jog és etika kapcsolatrendszerét elméleti síkon. Az általános érvényű kérdések tisztázását követően az egyes tételes jogi területeken az erkölcsi követelmények jogszabályi elvárássá való átalakulását vizsgáljuk és igyekszünk feltárni a két terület dinamikusan változó határait. A képzés egyik vonala a tételes jogban – sokszor definiálatlanul – megjelenő erkölcsi követelmények (pl. tisztesség, jóhiszeműség, stb.) elemzése, a kapcsolódó joggyakorlat bemutatása. Egyházi fenntartású egyetemünkön érthető, hogy a képzés a vallás, az erkölcs, valamint a jog kapcsolódó pontjait is igyekszik feltárni.

Ez a képzési program másféleképpen pótol hiányt, mint a felelősségi program. A jogászképzésben nagyon szétszórtan oktatott tárgyakban, sokszor nem is központi problémaként fölvetett kérdéseket igyekszik szisztematikusan körbejárni. Azt gondoljuk, hogy az etikai programot döntően az egyházi fenntartású egyetemek jogi karain diplomát szerzettek fogják választani. Számukra ez a képzés tanulmányaik és kutatásaik új irányát alapozhatja meg.

3. Piac-és technológia szabályozás program. 

Ezzel a programmal a doktori iskola reagálni kíván a világban aktuálisan zajló gazdasági, társadalmi folyamatokra, amely többek között a jogi szabályozást is – tudományos megalapozottságot nagyban igénylő – kihívások elé állítja. Élénk interdiszciplináris, a jogászokat és közgazdászokat egyaránt érdeklő vita tárgya lett a gazdasági válság nyomán, hogy a szabadpiaci folyamatok mennyiben hagyhatók magukra; a dereguláció híveit egyre inkább kritizálja a tudományos közvélemény, rámutatva, hogy nem várható a piaci szereplőktől a közérdeket szem előtt tartó önszabályozás. Az állam van abban a helyzetben, hogy a közérdeket a piacokkal szemben is érvényesítse, ennek végrehajtásához azonban tudományos alapokkal rendelkező jogászokra van szükség, akik értik a piacok működését és képesek a megfelelő szabályozás alakítása és alkalmazása révén a közérdeknek érvényt szerezni. A program indítását megalapozó másik körülmény, hogy korunk ipari forradalma – a technológiai változás – szinte már követhetetlenül zajlik a szemünk előtt, miközben súlyos dogmatikai, alapjogi, etikai kérdések merülnek fel. Mindez egyúttal komoly konfliktus forrása is, hiszen egyszerre kellene biztosítani az ember javát szolgáló technológiai fejlődést és azt, hogy az új technológiák ne fenyegessék az alapvető emberi jogokat, dogmatikailag tiszta módon illeszkedjenek a jogrendbe. Ennek megoldása az előzőhöz hasonló széles látókörű, önálló kutatásra alkalmas jogászok létét indokolja, amelyek képzésére e doktori program keretet nyújt. 

A program Magyarországon egyedülálló kezdeményezés, a képzés lefedi a piac- és technológiaszabályozás valamennyi aktuális jogi kérdését, miközben lehetőséget ad a két résztémával kapcsolatos általános megfontolások, alapvető szabályozás-elméleti kérdések megismerésére is. A doktori iskola másik két programjával interakcióban, ebben a programban is olyan közérdekű szempontok merülnek fel, amelyek a keresztyén gondolkodást is reflexióra késztetik, amire hazánkban ez a műhely a legalkalmasabb.

Küldetésünk 

Igyekszünk a PhD képzés szervezésében rugalmasan figyelembe venni doktoranduszaink egyedi igényeit mindig ügyelve egyfelől a képzés színvonalára, másfelől a kollegiális légkör megtartására. Bízunk benne, hogy céljaink, programjaink és működésünk sok jövőbeli oktatót és kutatót segít majd hozzá a magas színvonalú tudományos és szakmai munkavégzés lehetőségéhez, amit mindnyájan becsülettel vállalhatunk és képviselhetünk mind önmagunk, mind szűkebb és tágabb közösségünk felé.